free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปขยายเวลาให้สารออกฤทธิ์ระหว่างรอผลประเมินต่ออายุการอนุญาต

สหภาพยุโรปขยายเวลาให้สารออกฤทธิ์ระหว่างรอผลประเมินต่ออายุการอนุญาต

Featured Image by Zoe Schaeffer on Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1206 ว่าด้วย การปรับปรุง Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ 1-decanol, 6-benzyladenine, aluminium sulfate, azadirachtin, bupirimate, dithianon, dodine, fluometuron, hexythiazox, isoxaben, lime sulphur, orange oil, prosulfuron, quinmerac, sintofen, sodium silver thiosulfate, tau-fluvalinate, tebufenozide, tembotrione และ zinc phosphide ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียดดังนี้

        1. เนื่องจากการอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ (Active Substances) จำนวน 20 รายการ จะสิ้นสุดลงในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งการต่ออายุการอนุญาตใช้งานสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อมิให้การใช้สารดังกล่าวได้รับผลกระทบก่อนการประกาศผลการพิจารณา คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้สารทั้ง 20 รายการ เป็นการชั่วคราว ดังนี้

           1.1 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2568

                 1) prosulfuron   

           1.2 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

                  1) 6-benzyladenine                 4) fluometuron

                 2) dodine                             5) sintofen               

                 3) 1-decanol                         6) aluminium sulfate

           1.3 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

                 1) quinmerac                         4) tembotrione

                 2) zinc phosphide                   5) sodium silver thiosulfate             

                 3) orange oil                        

           1.4 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

                 1) tau-fluvalinate                   5) lime sulphur

                 2) bupirimate                        6) tebufenozide         

                 3) isoxaben                           7) dithianon

                 4) azadirachtin                       8) hexythiazox                            

        2. คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดเงื่อนไขการควบคุมการขยายเวลาดังนี้

           2.1 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรไม่อนุญาตให้ต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปปรับใช้วันสิ้นสุดของการอนุญาตเดิม หรือวันที่กฎระเบียบการระงับการใช้สารนั้น ๆ มีผลบังคับใช้

           2.2 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินการกำหนดวันที่มีผลปรับใช้โดยเร็วที่สุด

        3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401206