free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityการประชุมระหว่าง สปษ.ยุโรป และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

การประชุมระหว่าง สปษ.ยุโรป และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

พรเทพ ศรีธนาธร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายพรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) พร้อมทั้งข้าราชการสำนักงานฯ ได้ร่วมประชุมหารือ “เกษตร-พาณิชย์ บรัสเซลส์” ครั้งที่ 2/2563 กับ น.ส จิตธนา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำสหภาพยุโรป

ที่ประชุมฯได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมไปถึงสถานการณ์สำคัญในประเด็นต่างๆ อาทิ ความคืบหน้าการตรวจประเมินระบบปศุสัตว์และพืชของไทย / การเปิดตลาดของสินค้าเกษตรไทยและสหภาพยุโรป / ปัญหาการกักกันสินค้าเกษตรไทยในปี 2563 / ความคืบหน้าล่าสุดในการเจรจา Brexit รวมทั้งหารือกิจกรรมการส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดยุโรป ที่ทั้งสองสำนักงานฯจะได้ร่วมกันดำเนินงานในปี 2564 เพื่อสนองตอบและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์