free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้สารออกฤทธิ์ triflusulfuron-methyl ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้สารออกฤทธิ์ triflusulfuron-methyl ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

man fumigating the plants
Photo by Laura Arias on Pexels.com

    Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2513 ว่าด้วย การไม่ต่ออายุให้ triflusulfuron-methyl เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L series คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรไม่ต่ออายุให้ triflusulfuron-methyl เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. เนื่องจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป  (European Food Safety Authority: EFSA) ยังมีข้อกังวลต่อผลกระทบจากการใช้สาร triflusulfuron-methyl ในมิติต่างๆ อาทิ ความเสี่ยงของสาร triflusulfuron-methyl  และเมตาบอไลต์ของสาร triflusulfuron-methyl IN-JU122  ในน้ำบาดาล การมีคุณสมบัติเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ (endocrine disruptor) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อมนุษย์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6.5 ภาคผนวก II ของ Regulation (EC) No 1107/2009 และการตกค้างของสาร triflusulfuron-methyl  ในพืชหมุนที่อาจเกินกว่าค่าปริยายที่กำหนดในมาตรา 18(1)(b) Regulation (EC) No 396/2005
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรยกเลิกการใช้สาร triflusulfuron-methyl   ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ โดยไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม  2567 เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง
  3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302513