free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปอนุญาตน้ำมันหอมระเหยจากออริกาโนเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปอนุญาตน้ำมันหอมระเหยจากออริกาโนเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

Featured Image by Dimitris Vetsikas under Pixabay license

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/658 ว่าด้วย การอนุญาตให้น้ำมันหอมระเหยจากออริกาโน (Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw.Var. Vulkan (DOS 00001)) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L 137/16 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เห็นชอบให้น้ำมันหอมระเหยจากออริกาโน (Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw.Var. Vulkan (DOS 00001)) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2574 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปอนุญาตให้ใช้สารเสริมดังกล่าวในระดับไม่เกิน 150 มิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)
  3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0658&from=EN