free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeUncategorizedการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป

การใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป

Featured Image by Kindel Media under Pexels license

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป

ในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
อาทิ กฎหมายกัญชาในสหภาพยุโรป การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ความแตกต่างระหว่างกัญชงและกัญชา