free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityการประชุมหารือระหว่างสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป และผู้บริหารบริษัท Tang Frères  ฝรั่งเศส เพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทย

การประชุมหารือระหว่างสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป และผู้บริหารบริษัท Tang Frères  ฝรั่งเศส เพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทย

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป และคณะ ได้เข้าพบนาย William Rattanavan รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท Tang Frères กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าผัก-ผลไม้สดจากภูมิภาคเอเชียรายใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่ได้รับการคัดกรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรตามประเภทสินค้าที่บริษัท Tang Frères ต้องการ รวมทั้งรับฟังปัญหา ติดตามสถานการณ์ตลาด และหารือแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตร-อาหารของไทย นอกจากนี้ สปษ. สหภาพยุโรป ยังได้มอบโปสเตอร์ข้อมูลและรายชื่อผักไทยเพื่อให้บริษัท Tang Frères นำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าผักผลไม้ไทย