free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป

ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร. พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ให้การต้อนรับ นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ พร้อมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป และแนวทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังสหภาพยุโรป ณ งาน Expo 2022 Floriade ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก เข้าร่วมการบรรยาย