free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityผู้อำนวยการ สปษ. ยุโรป เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.3 ยุทธศาสตร์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm-to-Fork...

ผู้อำนวยการ สปษ. ยุโรป เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.3 ยุทธศาสตร์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm-to-Fork Strategy)”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการ สปษ. ยุโรป เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.3 ยุทธศาสตร์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm-to-Fork Strategy)” จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยในงานสัมมนามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังทั้งจากภาครัฐและเอกชน กว่า 200 ท่าน