free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityผู้อำนวยการ สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ประจำกรุงบรัสเซลส์ แบบไฮบริด

ผู้อำนวยการ สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ประจำกรุงบรัสเซลส์ แบบไฮบริด

ดร. พรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร)/ผู้อำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ประจำกรุงบรัสเซลส์ แบบไฮบริด โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์