free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityผู้อำนวยการ สปษ. สหภาพยุโรป และทีมงาน ร่วมประชุมหารือร่วมกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ในประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

ผู้อำนวยการ สปษ. สหภาพยุโรป และทีมงาน ร่วมประชุมหารือร่วมกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ในประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการ สปษ. สหภาพยุโรป และทีมงาน ร่วมประชุมหารือกับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายวินิต อธิสุข) และผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ NABC สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปษ. สหภาพยุโรป สู่ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับการวางแผนการผลิตของเกษตรกรให้สอดคล้องตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรของเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มากขึ้น