free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. ยุโรป เข้าร่วมการประชุมติดตามงานและโครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564

สปษ. ยุโรป เข้าร่วมการประชุมติดตามงานและโครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานและโครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564

ในการนี้ ผู้อำนวยการ สปษ. ยุโรป ได้รายงานสถานการณ์และนโยบายที่สำคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรป ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ต่อประเทศไทย

2. แนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของประเทศในสหภาพยุโรปและการปรับใช้กับประเทศไทย