free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. สหภาพยุโรปประชุมหารือกับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารไทย

สปษ. สหภาพยุโรปประชุมหารือกับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารไทย

  • เมื่อเดือนมกราคม 2567 สปษ. สหภาพยุโรปหารือและเข้าเยี่ยมผู้ประกอบการร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยรายใหญ่ในประเทศเบลเยียม ได้แก่ ร้านไทยฟู้ดสตัฟส์ กรุงบรัสเซลส์ และร้านเอเชีย
    เมืองบรูจส์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านการตลาด ปัญหา และอุปสรรคการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารไทยมายังสหภาพยุโรป