free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. สหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2567

สปษ. สหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 2/2567 เพื่อหารือสถานการณ์และแนวโน้มการค้าผลไม้ส่งออกจากไทยไปยังต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2567 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม