free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. สหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

สปษ. สหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้ได้รายงานสถานการณ์ที่สำคัญด้านการเกษตรแผนการดำเนินงานในปี 2567 และผลการดำเนินงานที่ระยะที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ