free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. สหภาพยุโรป บรรยายพิเศษร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

สปษ. สหภาพยุโรป บรรยายพิเศษร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สปษ. สหภาพยุโรปร่วมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การดำเนินการในปี 2566 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และทีมประเทศไทยเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าของอียู และการดำเนินการต่อไป” ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์