free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. สหภาพยุโรป ประชุมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนา GAP Monkey Free Plus

สปษ. สหภาพยุโรป ประชุมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนา GAP Monkey Free Plus

  • เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สปษ. สหภาพยุโรป ได้เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่าง
    ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ผู้แทนสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (BRC) เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตามหลักเกณฑ์ GAP Monkey Free Plus (GAP MFP) ของไทย