free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. สหภาพยุโรป ประชุมหารือแนวทางการส่งออกส้มโอไปยังสหภาพยุโรป

สปษ. สหภาพยุโรป ประชุมหารือแนวทางการส่งออกส้มโอไปยังสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สปษ. สหภาพยุโรป ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือแนวทางการส่งออกส้มโอไปยังสหภาพยุโรป โดยในการประชุมดังกล่าวมีสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทยเข้าร่วมการประชุมด้วย