free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand Vision“IGNITE THAILAND”

สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand Vision“IGNITE THAILAND”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 สปษ. สหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจไทยต้องเป็นหนึ่ง ในมิติการต่างประเทศ” โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (น.พ. พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช) เป็นประธานการมอบนโยบาย ซึ่งมีเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในต่างประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการประชุม