free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเจรจากับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567

สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเจรจากับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเจรจากับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อวางแนวทางในการหารือกับสหภาพยุโรปอย่างสร้างสรรค์ในด้านการประมงและเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างกันต่อไป โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม