free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เข้าต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เข้าต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ

เมื่อวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2565 สปษ. สหภาพยุโรป เข้าต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้บริหารจากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN – EU Commemorative Summit) ณ กรุงบรัสเซลส์