free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ประชุมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ประชุมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สปษ. สหภาพยุโรป เข้าประชุมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อหารือภาพรวมการดำเนินงานด้านการเกษตรของไทยในสหภาพยุโรป การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร การเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเกษตรโลก ครั้งที่ 15 และงาน International Green Week 2023 ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2566 ณ กรุงเบอร์ลิน โดยมีนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานการประชุม