free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อตลาดผู้บริโภคในสหภาพยุโรป

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อตลาดผู้บริโภคในสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.พรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และนางสาวมนัสนันท์ โชติจิราภิรมย์ เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อตลาดผู้บริโภคในสหภาพยุโรป ทั้งนโยบายและแนวโน้มทางการตลาดภายใต้ European Green Deal อาทิ การสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้นำไปสู่ความยั่งยืน การสร้างอัตลักษณ์ของสินค้า เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการขยายตลาดให้แก่สินค้าท้องถิ่นของไทย เช่น ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ผ้าศรีนาคา และสินค้าเกษตรออร์แกนิก ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการวิจัยและนวัตกรรมปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่มหาวิทยาลัยทักษินดำเนินการอยู้ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง