free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022)

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022)

“เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

หรือ “Open. Connect. Balance.”