free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. ยุโรป ร่วมผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรในคณะทำงานฯ "เซลส์แมนประเทศ"

สปษ. ยุโรป ร่วมผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรในคณะทำงานฯ “เซลส์แมนประเทศ”

พรเทพ ศรีธนาธร

นายพรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และนายภูริพันธ์ โสภาเสถียรพงศ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยในต่างประเทศ (เซลส์แมนประเทศ) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ของประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป โดย สปษ. ยุโรป ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในคณะทำงานฯ เพื่อร่วมผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564