free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มวันทำการประมงของไทย

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มวันทำการประมงของไทย

พรเทพ ศรีธนาธร 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป และทีม สปษ. ยุโรป เข้าร่วมรับฟังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มวันทำการประมงของไทย ระหว่างกรมประมงและกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงแห่งสหภาพยุุโรป (DG MARE) โดยมีนายถาวร ทันใจ (รองอธิบดีกรมประมง) เป็นประธานฝ่ายไทย และมีนาย Roberto Cesari (ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)) เป็นประธานฝ่ายสหภาพยุโรป