free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย)

พรเทพ ศรีธนาธร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายพรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) พร้อมด้วยนายภูริพันธ์ โสภาเสถียรพงศ์ ที่ปรึกษา(ฝ่ายการเกษตร) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย ) ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมี นางสาวเนตรนภา คงศรี อุปทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สปษ.ยุโรปได้รายงานสถานการณ์ covid-19 ในเบลเยียม รวมถึงข้อมูลการค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยให้ที่ประชุมฯ (กระทรวงต่างประเทศ พาณิชย์ คลัง วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว และทูตทหาร) ได้รับทราบ