free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityการประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

การประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

พรเทพ ศรีธนาธร

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป และนายภูริพันธ์ โสภาเสถียรพงษ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ได้เข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบข้อมูลทางการค้า การลงทุน และกิจกรรมต่างๆของทีมประเทศไทยในสมาพันธ์รัฐสวิส โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ conference ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น นำโดยนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป

ในการนี้ สปษ.ยุโรปได้รายงานที่ประชุมทราบความคืบหน้าของสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรในสวิตเซอร์แลนด์และสหภาพยุโรป การประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรนำเข้าของไทยกับหน่วยงานของสหภาพยุโรป รวมทั้งแนวทางความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร นวัตกรรมการเกษตร กับหน่วยงานและสถาบันวิจัยของสวิตเซอร์แลนด์ในอนาคต