free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityประชุมทีมประเทศไทยหารือความคืบหน้ามาตรการการค้าสหภาพยุโรป

ประชุมทีมประเทศไทยหารือความคืบหน้ามาตรการการค้าสหภาพยุโรป

พรเทพ ศรีธนาธร

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป และข้าราชการ สปษ.ยุโรปได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร(ทีมประเทศไทย) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมโดยมี ฯพณฯ เสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนทีมประเทศไทย อาทิ สนง. พาณิชย์ต่างประเทศ สำนักงานศุลกากร สนง.ส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมด้วย

ในการนี้ ผอ.สปษ.ยุโรป ได้รายงานให้ทีมประเทศไทยทราบกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 รวมถึงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารไทยในสหภาพยุโรป / การตรวจสอบระบบควบคุมการผลิตสินค้าไก่ไทยของ FVO/ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ European Green Deal ยุทธศาสตร์ From farm to Folk และความเคลื่อนไหวของสหภาพยุโรปในการนำ Code of conduct for business food operator มาใช้/ ผลการประชุม UNFSS 2021 Presummit / ผลการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมไทยที่มีขึ้น ณ เมืองเลอเวิน และแผนเข้าร่วมจัดประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในเดือนกันยายน ณ เมือง Lakdaal / แนวโน้มมาตรฐานที่อาจมีผลกระทบกับสินค้ายาง/ การพบปะร้านค้าผู้นำเข้าสินค้าเกษตรไทยในเบลเยียมเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ รวมถึงกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 อาทิ งาน International Green Week ณ ประเทศเยอรมัน และ งานพืชสวนโลก Floriade 2022 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ทั้งนี้ สปษ. ยุโรปยังได้รายงานให้ทีมประเทศไทยรับทราบภารกิจของ สปษ ยุโรป.ในการประสานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรปเพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรไทย ณ ด่านนำเข้าต่างๆ 27 ประเทศในสหภาพยุโรปรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปด้วย