free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ.ยุโรป ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการ

สปษ.ยุโรป ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการ

พรเทพ ศรีธนาธร

นายพรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ร่วมกับทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการสวนผัก/ผู้นำเข้าผลไม้ไทยในเบลเยียม เมื่อวันที่ 14 พค 2564 เพื่อติดตาม/สำรวจสถานการณ์อุปสรรคทางการค้าและผลกระทบจาก Covid 19 ณ ทิพย์สวนผักลอยฟ้า และร้านแสงไทยซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรนำเข้าจากไทย ณ เมือง Antwerp ประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากในปี 2563 ที่โควิดเริ่มมีการระบาด

ทิพย์สวนผักไทย ดำเนินการเพาะปลูกพืชผักนานาชนิด อาทิ มะเขือ โหระพา แมงลัก คึ่นช่าย ผักบุ้ง โดยใช้เมล็ดพันธุ์นำเข้าจากไทย ทำการเพาะปลูกใน greenhouse ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ และจัดจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภคในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิรก์ โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งไทยและท้องถิ่นในช่วงสถานการ์โควิด 19 ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจำหน่ายเผยแพร่สินค้าเกษตรไทย โดยทางสวนจะกำหนดราคาขายโดยพิจารณาจากราคาผักไทยที่นำเข้ามาจำหน่าย และหลีกเลี่ยงการตั้งราคาที่สูงเกินกว่าราคาสินค้าที่นำเข้ามาจากไทย

ในส่วนของร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้าไทย สินค้าไทยยังสามารถจัดจำหน่ายได้ดีและได้รับความนิยม ปัญหาที่พบคือ ค่าขนส่งคอนเทนเนอร์สูงขึ้นในช่วง Covid 19 สินค้าข้าวไทย ยังคงได้รับความนิยมและเชื่อมั่นในคุณภาพและรสชาติจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับข้าวจากประเทศคู่แข่ง รวมทั้งสินค้าอื่นๆ อาทิ ผักผลไม้ เครื่องกระป๋อง และซอสปรุงรส

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนในส่วนของการดำเนินการตามกฏระเบียบการนำเข้าที่สำคัญของสหภาพยุโรป อาทิ การนำเข้าสินค้าที่มีวัตถุดิบมาจากสัตว์ชนิดต่างๆมากกว่า 1 แหล่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ณ ด่านนำเข้า รวมถึงได้มอบแผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยเพื่อเป็นการรณรงค์ สนับสนุน และเผยแพร่ความนิยมพืชผักผลไม้ไทยต่อผู้บริโภคท้องถิ่นในสหภาพยุโรป