free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พรเทพ ศรีธนาธร 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ดร. พรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และนายภูริพันธ์ โสภาเสถียรพงศ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ ระหว่างรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพิศาล พงศาพิชญ์) และหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ VDO Conference โดย สปษ.ยุโรป ได้รายงานสถานการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรไทยในตลาดสหภาพยุโรปให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงทราบต่อไป