free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityEurope - Asia Startup Day

Europe – Asia Startup Day

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมกับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ จัดงาน ‘Europe – Asia Startup Day’ เพื่อให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องแลกเปลี่ยน
แบ่งปันองค์ความรู้ด้านระบบนิเวศของ startup ในสาขานวัตกรรมเกษตรและอาหาร ส่งเสริมเส้นทางธุรกิจใหม่ในเนเธอร์แลนด์แก่ SMEs และ startup ไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจสามารถรับชมงานดังกล่าวย้อนหลังได้