free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeFAQข้อแนะนำในการส่งออกสินค้าอาหารจากสัตว์ปีกที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำของไทยที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป

ข้อแนะนำในการส่งออกสินค้าอาหารจากสัตว์ปีกที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำของไทยที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป

  1. การส่งออกสินค้าอาหารจากสัตว์ปีกที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำของไทยที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป อาทิ ไก่นึ่งน้ำปลา ผู้ประกอบการจำต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health certificate) รับรองเพื่อใช้ประกอบการนำเข้า จำนวน 2 ฉบับ กล่าวคือ หนังสือรับรองฯ สำหรับสัตว์ปีกและหนังสือรับรองฯ สำหรับน้ำปลา (ในส่วนของน้ำปลาไม่สามารถมีเพียงหนังสือรับรองแหล่งที่มาว่า มาจากโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของกรมประมงแล้วเท่านั้น)
  2. หนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่มีส่วนผสมของสินค้าสัตว์น้ำ คือ ฉบับที่ 1 หนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับเนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่ง (แบบฟอร์ม MPNT-HC Chapter 25 Annex III Regulation (EU) 2020/2235) และฉบับที่ 2 หนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับสัตว์น้ำ (ในที่นี้คือน้ำปลา) (แบบฟอร์มคอมโพสิต COMP-HC Chapter 50 Annex III Regulation (EU) 2020/2235)

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นมา สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงกฎระเบียบสินค้าคอมโพสิต Regulation (EU) 2019/625 ที่ให้ความสำคัญความเสี่ยงทางสาธารณสุขและสุขภาพสัตว์จากส่วนประกอบอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เป็นสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงปริมาณ (ร้อยละ) ของส่วนประกอบนั้นๆ เช่นในอดีต ดังนั้น ส่วนประกอบที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ทุกรายการจำต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยประกอบการนำเข้าไปยังสหภาพยุโรป