free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeMediaสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย

สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ เกี่ยวกับระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย ในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับสินค้าปศุสัตว์

ฉบับภาษาไทย
ฉบับภาษาอังกฤษ