free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปกำหนดท่าทีของสหภาพยุโรปในการเพิ่มสารกลุ่มมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants)  ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์ม

สหภาพยุโรปกำหนดท่าทีของสหภาพยุโรปในการเพิ่มสารกลุ่มมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants)  ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์ม

Featured Image by emersonbegnini under Pixabay license

    คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Council Decision (EU) 2023/1006 ว่าด้วย การกำหนดท่าทีของสหภาพยุโรป ณ ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์ม สมัยที่ 11  ในการเสนอปรับแก้ภาคผนวก A  ของอนุสัญญาสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ใน EU Official Journal L 136/55 โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1. คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดท่าทีของสหภาพยุโรป ณ ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์ม สมัยที่ 11  สนับสนุนให้ปรับแก้ไขภาคผนวก A บัญชีรายชื่อสารกลุ่มมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants)  ของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว โดยให้เพิ่มรายชื่อสารดังต่อไปนี้  

          1.1) สาร acetochlor plus

          1.2) สาร methoxychlor

          1.3) สาร UV-328

    2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D1006