free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สารออกฤทธิ์ระหว่างรอผลประเมินต่ออายุ

สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สารออกฤทธิ์ระหว่างรอผลประเมินต่ออายุ

Featured Image by emersonbegnini under Pixabay license

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1757 ว่าด้วยการปรับปรุง Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สาร bensulfuron สาร chlormequat สาร chlorotoluron สาร clomazone สาร daminozide สาร deltamethrin สาร eugenol สาร fludioxonil สาร flufenacet สาร flumetralin สาร fosthiazate สารgeraniol สาร MCPA สาร MCPB สาร propaquizafop สาร prosulfocarb สาร quizalofop-P-ethyl สาร quizalofop-P-tefuryl สาร sodium 5-nitroguaiacolate สาร  sodium 0-nitrophenolate สาร sodium p-nitrophenolate สาร sulfuryl fluoride สาร tebufenpyrad สาร thymol และสาร tritosulfuron ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ใน EU Official Journal L 224/28 โดยมีรายละเอียดดังนี้

        1. เนื่องจากการอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ (Active Substances) จำนวน 25 รายการ จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566 ซึ่งการต่ออายุการอนุญาตใช้งานสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และจำต้องใช้เวลาในการพิจารณา ดังนั้น เพื่อมิให้การใช้สารดังกล่าวได้รับผลกระทบก่อนการประกาศผลการพิจารณา คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้สารทั้ง 25 รายการ เป็นการชั่วคราว ดังนี้

            1.1 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2568

                 1) flufenacet                         3) clomazone

                 2) fludioxonil                                                    

           1.2 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

1) tritosulfuron

            1.3 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2568

                 1) daminozide    

            1.4 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

                 1) eugenol                           3) thymol

                 2) geraniol                           

            1.5 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

                 1) flumetralin

           1.6 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2569

                 1)  deltamethrin                    4) MCPB

                 2)  chlorotoluron                  5) bensulfuron

                 3)  MCPA

           1.7 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2570

                 1) fosthiazate                        5) sodium p-nitrophenolate

                 2) prosulfocarb                      6) tebufenpyrad

                 3) sodium 5-nitroguaiacolate   7) sulfuryl fluoride  

                 4) sodium 0-nitrophenolate   

           1.8 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570

                 1)  chlormequat                   3) quizalofop-P-ethyl 

                 2)  propaquizafop                  4) quizalofop-P-tefuryl

        2. คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดเงื่อนไขการควบคุมการขยายเวลา ดังนี้

            2.1 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรไม่อนุญาตให้ต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปปรับใช้วันสิ้นสุดของการอนุญาตเดิม หรือวันที่กฎระเบียบการระงับการใช้สารนั้น ๆ มีผลบังคับใช้

           2.2 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินการกำหนดวันที่มีผลปรับใช้โดยเร็วที่สุด

         3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้  20 วันหลังจากที่ประกาศใน  EU Official Journal   (ประกาศ

ณ วันที่ 12 กันยายน 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1757