free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สารออกฤทธิ์ระหว่างรอผลประเมินต่ออายุ

สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สารออกฤทธิ์ระหว่างรอผลประเมินต่ออายุ

man fumigating the plants
Photo by Laura Arias on Pexels.com

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2592 ว่าด้วยการปรับปรุง Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สาร 1-naphthylacetamide สาร 1-naphthylacetic acid สาร 2-phenylphenol (รวมถึงเกลือของสารดังกล่าว อาทิ เกลือโซเดียม) สาร 8-hydroxyquinoline สาร amidosulfuron สาร bifenox สาร dicamba สาร difenoconazole สาร diflufenican สาร dimethachlor สาร esfenvalerate สาร etofenprox สาร fenoxaprop-P สาร fenpropidin สาร fenpyrazamine สาร fluazifop P สาร lenacil สาร napropamide สาร nicosulfuron สาร paraffin oils สาร paraffin oil สาร penconazole สาร picloram สาร prohexadione สาร spiroxamine สาร sulphur สาร tetraconazole และสาร tri-allate ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียดดังนี้

        1. เนื่องจากการอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ (Active Substances) จำนวน 28 รายการ จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือน ธันวาคม 2566 ซึ่งการต่ออายุการอนุญาตใช้งานสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และจำต้องใช้เวลาในการพิจารณา ดังนั้น เพื่อมิให้การใช้สารดังกล่าวได้รับผลกระทบก่อนการประกาศผล
การพิจารณา คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้สารทั้ง 28 รายการ เป็นการชั่วคราว ดังนี้

            1.1 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

                 1) 8-hydroxyquinoline             

           1.2 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2568

1) sulphur

            1.3 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

                 1) amidosulfuron                   3) fenoxaprop-P

                  2) lenacil                            4) paraffin oil

            1.4 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2569

                 1) diflufenican                       

            1.5 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569

                 1) difenoconazole

           1.6 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

                 1)  prohexadione                 5) fluazifop P 

                 2)  spiroxamine                    6)  fenpyrazamine

                 3) 1-naphthylacetamide       7)  esfenvalerate

                 4) 1-naphthylacetic acid

           1.7 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569

                 1) dimethachlor                   2) penconazole        

           1.8 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2570

                 1) nicosulfuron                    5) tri-allate

                 2) dicamba                          6) tetraconazole

                 3) bifenox                         7) paraffin oils

                 4) etofenprox                    8) napropamide           

           1.9 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2570

                 1) fenpropidin                      

           1.10 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2570

                 1) 2-phenylphenol (รวมถึงเกลือของสารดังกล่าว อาทิ เกลือโซเดียม)    

           1.11 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2571

                 1) picloram                          

        2. คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดเงื่อนไขการควบคุมการขยายเวลา ดังนี้

            2.1 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรไม่อนุญาตให้ต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปปรับใช้วันสิ้นสุดของการอนุญาตเดิม หรือวันที่กฎระเบียบการระงับการใช้สารนั้น ๆ มีผลบังคับใช้

           2.2 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินการกำหนดวันที่มีผลปรับใช้โดยเร็วที่สุด

         3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้  20 วันหลังจากที่ประกาศใน  EU Official Journal   (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302592