free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปขยายเวลาให้สารออกฤทธิ์ระหว่างรอผลประเมินต่ออายุการอนุญาต

สหภาพยุโรปขยายเวลาให้สารออกฤทธิ์ระหว่างรอผลประเมินต่ออายุการอนุญาต

Featured Image under Pixabay license

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1480 ว่าด้วย การปรับปรุง Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สาร 2-phenylphenol (รวมเกลือของ 2-phenylphenol อาทิ เกลือโซเดียม) สาร 8-hydroxyquinoline สาร amidosulfuron สาร bensulfuron สาร bifenox สาร chlormequat สาร chlorotoluron สาร clofentezine สาร clomazone สาร daminozide สาร deltamethrin สาร dicamba สาร difenoconazole สาร diflufenican สาร dimethachlor สาร esfenvalerate สาร etofenprox สาร fenoxaprop-P สาร fenpropidin สาร fenpyrazamine สาร fludioxonil สาร flufenacet สาร flumetralin สาร fosthiazate สาร lenacil สาร MCPA สาร MCPB สาร nicosulfuron น้ำมันพาราฟิน (paraffin oils)  น้ำมันพาราฟิน (paraffin oil)  สาร penconazole สาร picloram  สาร prohexadione สาร propaquizafop  สาร prosulfocarb  สาร quizalofop-P-ethyl สาร quizalofop-P-tefuryl สาร sodium 5-nitroguaiacolate สารsodium o-nitrophenolate สาร sodium p-nitrophenolate สาร sulphur สาร tebufenpyrad สาร tetraconazole สาร tri-allate สาร triflusulfuron และสาร tritosulfuron   ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ใน EU Official Journal L 233/43 โดยมีรายละเอียดดังนี้

        1. เนื่องจากการอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ (Active Substances) จำนวน 46 รายการ จะสิ้นสุดลงในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งการต่ออายุการอนุญาตใช้งานสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อมิให้การใช้สารดังกล่าวได้รับผลกระทบก่อนการประกาศผลการพิจารณา คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้สารทั้ง 46 รายการ เป็นการชั่วคราว ดังนี้

           1.1 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

                 1) deltamethrin                                     9) fludioxonil     

                  2) flufenacet                                           10) clomazone

                  3) fosthiazate                                         11) bensulfuron

                  4) chlorotoluron                                    12) sodium 5-nitroguaiacolate

                  5) daminozide                                        13) sodium o-nitrophenolate

                 6) MCPA                                                14) sodium p-nitrophenolate

                  7) MCPB                                                15) tebufenpyrad

                 8) prosulfocarb

           1.2 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

                 1) tritosulfuron                                      4) quizalofop-P-ethyl    

                 2) chlormequat                                      5) quizalofop-P-tefuryl

                 3) propaquizafop 

            1.3 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2566

                 1) สาร flumetralin

            1.4 รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

                 1) amidosulfuron                                    14) penconazole

                  2) nicosulfuron                                       15) tri-allate

                  3) clofentezine                                       16) triflusulfuron

                  4) dicamba                                            17) sulphur

                                                                                           

                5) difenoconazole                                   18) tetraconazole

                 6) lenacil                                                19) paraffin oils

                 7) picloram                                            20) paraffin oils

                 8) bifenox                                              21) 2- phenylphenol

                 9) diflufenican                                        22) prohexadione

                 10) fenoxaprop-P                                   23) 8-hydroxyquinoline

                 11) fenpropidin                                       24) fenpyrazamine

                 12) dimethachlor                                   25) esfenvalerate

                 13) etofenprox

        2. คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดเงื่อนไขการควบคุมการขยายเวลาดังนี้

           2.1 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรไม่อนุญาตให้ต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปปรับใช้วันสิ้นสุดของการอนุญาตเดิม หรือวันที่กฎระเบียบการระงับการใช้สารนั้น ๆ มีผลบังคับใช้

           2.2 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินการกำหนดวันที่มีผลปรับใช้โดยเร็วที่สุด

        3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1480&from=EN