free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปต่ออนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปต่ออนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

Featured Image under Pixabay license

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/329 ว่าด้วย การต่ออนุญาตให้ preparation of endo-1,4-beta-xylanase และ endo-1,3(4)-beta-glucanase เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ใน EU Official Journal L 65/38

  1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุ preparation of endo-1,4-beta-xylanase และ endo-1,3(4)-beta-glucanase ที่ผลิตโดย Trichoderma longibrachiatum เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพื่อช่วยระบบย่อยอาหาร (digestibility enhancers) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยอนุญาตให้ใช้กับไก่เพื่อขุน ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2574 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปอนุญาตให้ใช้สารเสริมดังกล่าวดังกล่าวในระดับไม่เกิน 3,000 XU 675 BGU หน่วยกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)
  3. คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดมาตรการเปลี่ยนผ่านดังนี้

(ก) สารเสริม preparation of endo-1,4-beta-xylanase ที่ผลิตโดย Trichoderma longibrachiatum (ชื่อเดิม Trichoderma reesei) MUCL 49755 และ endo-1,3(4)-beta-glucanase ที่ผลิตโดย Trichoderma longibrachiatum (ชื่อเดิม Trichoderma reesei) MUCL 49754 และสารผสมล่วงหน้า (premixture) ที่มีส่วนประกอบของสารเสริมดังกล่าว ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับเดิม ก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2564 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า

(ข) วัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) และอาหารสัตว์ผสม (compound feeds) ที่ใช้สำหรับสัตว์ที่ผลิตเป็นอาหาร ซึ่งมีส่วนประกอบของสารเสริม preparation of endo-1,4-beta-xylanase ที่ผลิตโดย Trichoderma longibrachiatum (ชื่อเดิม Trichoderma reesei) MUCL 49755 และ endo-1,3(4)-beta-glucanase ที่ผลิตโดย Trichoderma longibrachiatum (ชื่อเดิม Trichoderma reesei) MUCL 49754 ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับเดิม ก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2564 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า

  1. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0329&from=EN