free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปต่ออนุญาตสารเสริม dimethylglycine sodium salt ในอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปต่ออนุญาตสารเสริม dimethylglycine sodium salt ในอาหารสัตว์

Featured Image by Arisa Chattasa on Unsplash

Commission Implementing Regulation (EU) No 371/2011 อนุญาตให้ dimethylglycine sodium salt  เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์สำหรับไก่เพื่อขุน เป็นระยะเวลา 10 ปี

ข้อเท็จจริง

    1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการอนุญาต dimethylglycine sodium salt  เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพื่อช่วยเพิ่มพารามิเตอร์และสมรรถภาพสัตว์ (improving performance parameters) และอนุญาตให้ใช้กับไก่เพื่อขุน เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2576 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน

    2) คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดมาตรการเปลี่ยนผ่านดังนี้

        (ก) dimethylglycine sodium salt  และสารผสมล่วงหน้า (premixture) ที่มีส่วนประกอบของสารดังกล่าว ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 24 กันยายน 2567 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับเดิมก่อนวันที่ 24 กันยายน 2566 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า

        (ข) อาหารสัตว์ผสม (compound feeds) และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) ที่มีส่วนประกอบของสารดังกล่าว ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 24 กันยายน 2567 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับเดิมก่อนวันที่ 24 กันยายน 2566 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า

    3) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1682