free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปต่ออนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปต่ออนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/262 ว่าด้วย การต่ออนุญาตให้ preparation จาก endo-1,4-beta-glucanase ที่ผลิตโดย Trichoderma citrinoviride IMI 360748 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบต่ออนุญาตให้ preparation จาก endo-1,4-beta-glucanase ที่ผลิตโดย Trichoderma citrinoviride IMI 360748  เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมเฉพาะทางสำหรับสัตว์ (zootechnical additives) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยอาหาร (digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ปีกทุกชนิดเพื่อขุน เพื่อไข่หรือเพื่อเพาะพันธุ์ และลูกสุกร เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2577 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน

     2) คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดการใช้สารเสริมที่ระดับต่ำสุดในสัตว์ปีก ดังนี้

         2.1) สัตว์ปีกทุกชนิดเพื่อขุน เพื่อไข่ หรือเพื่อเพาะพันธุ์ ระดับต่ำสุดไม่เกิน 500 CUหน่วยกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

         2.2) ลูกสุกรที่ยังไม่หย่านมหรือลูกสุกรหย่านม ระดับต่ำสุดไม่เกิน 350 CUหน่วยกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

    3) คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

        (ก) preparation จาก endo-1,4-beta-glucanase ที่ผลิตโดย Trichoderma citrinoviride IMI 360748 และสารผสมล่วงหน้า (premixture) ที่มีส่วนประกอบของ preparation จาก endo-1,4-beta-glucanase ที่ผลิตโดย Trichoderma citrinoviride IMI 360748 เพื่อใช้กับไก่เพื่อขุน สัตว์ปีกวัยเยาว์เพื่อขุน และลูกสุกรหย่านม ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2567 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับเดิม ก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า

        (ข) อาหารสัตว์ผสม (compound feeds) และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) ที่มีส่วนประกอบของ preparation จาก endo-1,4-beta-glucanase ที่ผลิตโดย Trichoderma citrinoviride IMI 360748 ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับเดิม ก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า     

    4) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2567) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400262