free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตให้ Straight Chain Lepidopteran Pheromones เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตให้ Straight Chain Lepidopteran Pheromones เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

top view of green field
Photo by Tom Fisk on Pexels.com

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1251 ว่าด้วยการต่ออายุการอนุญาตให้สาร Straight Chain Lepidopteran Pheromones (acetates) สาร Straight Chain Lepidopteran Pheromones (aldehydes) และสาร Straight Chain Lepidopteran Pheromones (alcohols)เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 191/35 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการใช้สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ดังนี้

สาร Straight Chain Lepidopteran Pheromones (acetates) ซึ่งถูกพิจารณาให้เป็นสารที่มีความเสี่ยงต่ำ

สาร Straight Chain Lepidopteran Pheromones (aldehydes)

สาร Straight Chain Lepidopteran Pheromones (alcohols)

โดยอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565  –  30 สิงหาคม  2580 อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสม

2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1251&from=EN