free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตให้สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตให้สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

Featured Image by Mark Stebnicki under Pexels license

1. Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2589 ว่าด้วย การต่ออายุการอนุญาตให้ aluminium ammonium sulfate เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการใช้ aluminium ammonium sulfate ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  –  31 มกราคม 2582 อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสม

    2) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302589

2. Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2591 ว่าด้วย การต่ออายุการอนุญาตให้ ethephon เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการใช้ ethephon ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  –  31 มกราคม 2582 อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสม

    2) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302591