free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปประกาศบัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธง (flag State) และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ IUU ด้านหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ (catch certificate) ของประเทศที่สาม

สหภาพยุโรปประกาศบัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธง (flag State) และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ IUU ด้านหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ (catch certificate) ของประเทศที่สาม

photo of an old ship on sea
Photo by Darry Lin on Pexels.com

                   ด้วย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ C/2024/2376 ว่าด้วย การประกาศบัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธง (flag State) และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ IUU ด้านหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ (catch certificate) ของประเทศที่สาม ใน EU Official Journal C series โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ขอสรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

                   1) คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศบัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธง และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักภายใต้ Council Regulation (EC) No 1005/2008 มาตรา 20(1) (2) (3) และภาคผนวก III ของประเทศที่สาม  (ล่าสุด) จำนวน 93 ราย

                   2) ในส่วนของประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้

                        ก) กรมประมง และกรมเจ้าท่า

                            – กำกับดูแลการขึ้นทะเบียนเรือประมง

                           – การออก ระงับ และถอนใบอนุญาตการทำประมง

                        ข) กรมประมง

                           – รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำภายใต้มาตรา 12 และลงนาม (validate) ในหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ

                           – ดำเนินการ ควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งมาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่เรือประมงต้องปฏิบัติตาม

                           – ทำการตรวจสอบหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำและแจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของประเทศสมาชิกฯ สหภาพยุโรปทราบ ผ่านช่องทางความร่วมมือที่อ้างถึงในมาตรา 20(4)

                           – แจ้งตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำให้แก่สหภาพยุโรปทราบ ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนดในภาคผนวก II

                           – แจ้งเตือน (notifications) ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สหภาพยุโรปทราบ

                    3) รายละเอียดของประกาศดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202402376