free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปประกาศปรับแก้บัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธงและหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักด้าน IUU ของประเทศที่สาม

สหภาพยุโรปประกาศปรับแก้บัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธงและหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักด้าน IUU ของประเทศที่สาม

old ships on wet shore
Photo by Mathias Reding on Pexels.com

    คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ 2022/C 404/05 ว่าด้วย การประกาศปรับแก้บัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธง (flag State) และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ IUU ด้านหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ (catch certificate) ของประเทศที่สาม ใน EU Official Journal C 404/8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. บัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธง (flag State) และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ฉบับล่าสุด) ภายใต้ Council Regulation (EC) No 1005/2008 มาตรา 20(1) (2) (3) และภาคผนวก III ของประเทศที่สาม จำนวน 93 ราย

    2. ในส่วนของประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้

        ก) กรมประมง และกรมเจ้าท่า

           – กำกับดูแลการขึ้นทะเบียนเรือประมง

           – การออก ระงับ และถอนใบอนุญาตการทำประมง

        ข) กรมประมง

           – รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในใบรับรองการจับสัตว์น้ำ และลงนาม (validate) ในใบรับรองการจับสัตว์น้ำ

           – ดำเนินการ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งมาตรการอนุรักษ์และการจัดการซึ่งเรือประมงที่ชักธงไทยต้องปฏิบัติตาม

           – ทำการตรวจสอบใบรับรองการจับสัตว์น้ำและแจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของประเทศสมาชิกฯ สหภาพยุโรปทราบ ผ่านช่องทางความร่วมมือที่อ้างถึงในมาตรา 20(4)

           – แจ้งตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองการจับสัตว์น้ำให้แก่สหภาพยุโรปทราบ ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนดในภาคผนวก II

           – แจ้งเตือน (notifications) ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สหภาพยุโรปทราบ

    3. รายละเอียดของประกาศดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.404.01.0008. 01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2022%3A404%3ATOC