free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปประกาศรายชื่อเรือประมงที่ลักลอบทำประมงที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ 12

สหภาพยุโรปประกาศรายชื่อเรือประมงที่ลักลอบทำประมงที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ 12

  1. คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/ 1184 ว่าด้วย การแก้ไข Regulation (EU) No 468/2010 ด้านการจัดทำรายชื่อเรือประมง IUU (Part B – รายชื่อเรือประมงตาม Regulation (EC) No 1005/2008 มาตรา 30) ใน EU Official Journal L 184/9 ดังนี้
  • คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศรายชื่อเรือประมง  IUU  (ครั้งที่ 12)  จำนวน  171  ลำ  (เพิ่มจากครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 164 ลำ)  ตามที่ปรากฏในภาคผนวกของ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/ 1184  โดยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเรือที่ไม่สามารถระบุสัญชาติได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีเรือประมงที่ชักธงไทยอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว หากแต่พบว่า มี เรือ จำนวน 4 ลำ ที่เคยชักธงไทยในอดีต ได้แก่ (1)  เรือ Marwan 1 (ชื่อเดิม Al Wesam 4 และชัยชนะโชค 8) (2) เรือ Progreso (ชื่อเดิม Al Wesam 5 และชัยนาวี 54) (3) เรือ Sea View (ชื่อเดิม Al Wesam 2 และชัยนาวี 55) และ (4) เรือ Sea Wind (ชื่อเดิม Al Wesam 1 และทรัพย์เพิ่มนาวี 21)
  • คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาถอดถอนเรือที่พ้นจากสถานะ  IUU  ให้ออกจากบัญชีรายชื่อ จำนวน 2 ลำ ได้แก่
  • เรือ Eros Dos ตามมติของคณะกรรมการประมงมหาสมุทรแอตแลนติกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ (NEAFC) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) องค์การประมงแอตแลนติกตะวันตกเฉียงเหนือ (NAFO) และองค์การประมงแอตแลนติกตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFO) ยังไม่มีการพิจารณาถอดถอนเรือดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อเรือ IUU
  • เรือ Xin Shi Ji 16 ตามมติของคณะกรรมาธิการทูน่าระหว่างอเมริกาเขตร้อน (IATTC) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประมงมหาสมุทรแอตแลนติกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ (NEAFC) ยังไม่มีการพิจารณาถอดถอนเรือดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อเรือ IUU
  • กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 7 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1184&from=EN