free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืชในสินค้าพืช

สหภาพยุโรปปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืชในสินค้าพืช

Featured Image under Pexels license
 1. คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/93 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 9 รายการ ได้แก่ สาร acrinathrin สาร fluvalinate สาร folpet สาร fosetyl สาร isofetamid สาร Pepino Mosaic Virus, EU strain mild isolate Abp1  สาร Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2 สาร spinetoram และสาร spirotetramat   ในสินค้าพืช ใน EU Official Journal  L 16/1 ดังนี้

สาร acrinathrin ปรับค่า MRLs เนื่องจากมีการขออนุญาตใช้สารดังกล่าว ตาม Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 6(1) ในพืช ดังนี้

 • พีช ที่ระดับ 0,08 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 • พริกหวาน ที่ระดับ 0,08 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สาร fluvalinate ปรับเพิ่มค่า MRLs เนื่องจากมีการขออนุญาตใช้สารดังกล่าว ตาม Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 6(1) ในพืช ดังนี้
 • มะเขือเทศ ที่ระดับ 0,15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 • แตงโม ที่ระดับ 0,09 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

สาร folpet ปรับเพิ่มค่า MRLs เนื่องจากมีการขออนุญาตใช้สารดังกล่าว ตาม Regulation (EC) No 396/ 2005 มาตรา 6(1) ในพืช ดังนี้

 • ข้าวบาร์เลย์ ที่ระดับ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 • ข้าวโอ๊ต ที่ระดับ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 • ข้าวไรย์ ที่ระดับ 0,3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

สาร fosety ปรับเพิ่มค่า MRLs เนื่องจากมีการขออนุญาตใช้สารดังกล่าว ตาม Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 6(1) ในพืช ดังนี้

 • มะนาวเหลือง ที่ระดับ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 • มะนาวเขียว ที่ระดับ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 • ส้มแมนดาริน ที่ระดับ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม                                                                                
 • ชาสมุนไพรจากใบไม้และสมุนไพร ที่ระดับ 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

สาร isofetamid ปรับเพิ่มค่า MRLs เนื่องจากมีการขออนุญาตใช้สารดังกล่าว ตาม Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 6(1) ในผลไม้กลุ่มเบอร์รี (cane fruits)  ที่ระดับ 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

สาร spinetoram ปรับเพิ่มค่า MRLs เนื่องจากมีการขออนุญาตใช้สารดังกล่าว ตาม Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 6(1) ในผักเบี้ยใหญ่ (purslanes)  ที่ระดับ 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

 สาร spirotetramat ปรับเพิ่มค่า MRLs เนื่องจากมีการขออนุญาตใช้สารดังกล่าว ตาม Regulation (EC) No 396/

2005 มาตรา 6(1) ในพืช ดังนี้

 • กระเทียมต้น ที่ระดับ 0,9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 • ต้นหอม ที่ระดับ 0,9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 • น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งอื่นๆ ที่ระดับ 0,5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

สาร Pepino Mosaic Virus, EU strain mild isolate Abp1   

  1) ให้บรรจุในภาคผนวก IV ของ Regulation (EC) No 396/2005

 สาร Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2

  1) ให้บรรจุในภาคผนวก IV ของ Regulation (EC) No 396/2005   

2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0093&from=EN