free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับปรุงบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร

สหภาพยุโรปปรับปรุงบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร

closeup of hands holding a dessert in a plastic container
Photo by Ali Dashti on Pexels.com

  1. คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2023/1442 ว่าด้วย การปรับปรุง บัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ปรากฏอยู่ใน Union List ภายใต้ Commission Regulation (EU) No 10/2011 ใน EU Official Journal L177/45 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นควรปรับปรุงบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ปรากฏอยู่ใน Union List ภายใต้กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 10/2011 ภาคผนวก I ให้เป็นปัจจุบัน และกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามผลการประเมินความปลอดภัยของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ดังนี้

1.1 ถอนการอนุญาตให้ใช้ผงไม้และไฟเบอร์ไม้ที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (wood flour and fibers, untreated (FCM No 96 ‘wood’)) เป็นสารเสริมในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร

1.2 ถอนการอนุญาตให้ใช้ salicylic acid (FCM No 436) เป็นสารเสริมในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร

1.3 กำหนดค่าถ่ายเทสูงสุดเฉพาะรวม (Toal specific migration limit: SML(T)) ของสารกลุ่ม phthalates ได้แก่ FCM No 157 (‘DBP’), FCM No 159 (‘BBP’), FCM No 283 (‘DEHP’), FCM No 728 (‘DINP’) และ FCM No 729 (‘DIDP’) โดยให้คงค่าถ่ายเทสูงสุดของสาร phthalates แต่ละตัวที่ได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจากค่า SML(T) รวมถึงให้คงค่าถ่ายเทสูงสุดเฉพาะรวมของ DINP และ DIDP โดยห้ามใช้ค่า DINP ร่วมกับค่า DBP, BBP และ DIBP เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่วมที่อาจเกิดขึ้นจากพลาสติกชนิดเดียวกัน และใช้วิธีคำนวณการจัดสรรความเสี่ยง 20% สำหรับ DBP, BBP, DEHP และ DINP ในวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติก

1.4 ขยายการอนุญาตให้ใช้ diethyl[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl] methyl] phosphonate (FCM No 1007) ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ poly(ethylene terephthalate): PET ที่ระดับ 0,2 % w/w ในการผลิต poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate: PEF)

1.5 กำหนดเงื่อนไขการใช้สาร Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) (PHBH, FCM No 1059) ไม่ให้เกินกว่าเงื่อนไขอุณหภูมิที่ระบุไว้

1.6 อนุญาตให้ใช้สาร phosphorous acid, triphenyl ester, polymer with alpha-hydro-omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], C10–16 alkyl esters (FCM No 1076) ในวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) ที่สัมผัสกับอาหารที่สามารถเก็บรักษาได้ที่ระดับอุณหภูมิห้องและระดับอุณหภูมิต่ำกว่า และกำหนดค่าถ่ายเทสูงสุดที่เกี่ยวข้องที่ระดับ 0,05 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหาร

1.7 ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สาร  tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate ester (FCM  No  1078,  CAS  number  3319-31-1)   เป็นพลาสติไซเซอร์ (plasticisers)  ในการผลิต  soft poly(vinyl chloride) กำหนดให้ระบุการห้ามใช้ในวัสดุที่สัมผัสกับอาหารเด็กทารก (infant) ที่กำหนดในมาตรา 2(2) Regulation (EU) No 609/2013  

1.8 ปรับแก้คุณลักษณะของสาร FCM No 793 และ NO 822 โดยให้เพิ่มสาร (triethanolamine-perchlorate, sodium salt) dimer (FCM No 1080) เป็นสารเสริมที่ได้รับอนุญาต โดยจำกัดการใช้เฉพาะสัมผัสกับอาหารประเภท 01.01.A ตาราง 2 ภาคผนวก III (น้ำ) และอาหารเหลวที่มีความเป็นกรด (acidic aqueous foods)

1.9 อนุญาตให้ใช้สาร N, N-bis(2-hydroxyethyl)stearylamine ที่เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีบางส่วนกับกรดไขมันที่มีการอิ่มตัว C16/C18 fatty acids (FCM No 1081) ที่ระดับ 2 % (w/w) ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสกับอาหารแห้งที่สามารถเก็บรักษาได้ที่ระดับอุณหภูมิห้อง และให้ระบุไว้ในรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องของสาร FCM No 1081  ว่ามีความเสี่ยงที่อาจเกินขีดค่าถ่ายเทสูงสุดตามความหนาของวัสดุ หรือขั้วโพลิเมอร์ หรือระดับการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีของสารดังกล่าว

1.10 อนุญาตให้ใช้สาร phosphoric acid, mixed esters with 2-hydroxyethyl methacrylate (FCM No 1082) เป็นสารตั้งต้นในการผลิต polymethylmethacrylate-based composites ที่ระดับ 0,35% (w/w) และกำหนดค่าถ่ายเทสูงสุดที่เกี่ยวข้องที่ระดับ 0,05 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหาร

1.11 อนุญาตให้ใช้สาร benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride (BTDA) (FCM No 1083) เป็นสารตั้งต้นในการผลิต polyimides ที่ระดับสูงสุด 43% w/w ของ polymer ที่สัมผัสกับอาหารที่มี simulants B และ/หรือ D2 กำหนดในตาราง 2 ภาคผนวก III Regulation (EU) No 10/2011 ที่อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส (°C ) ภายใต้ค่าถ่ายเทสูงสุดที่ระดับ 0,05 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหาร

(2) กำหนดอนุโลมช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

2.1 วัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิม (Regulation (EU) No 10/2011) ที่ปรับใช้ก่อนที่กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ที่วางจำหน่ายในตลาดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ให้สามารถวางจำหน่ายได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า

2.2 ในกรณีที่เป็นสินค้าจากขั้นตอนการผลิตระยะกลาง (intermediate stage) เพื่อใช้ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบเดิม (Regulation (EU) No 10/2011) ที่ปรับใช้ก่อนที่กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ และวางตลาดครั้งแรกหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ การสำแดงการปฏิบัติตามข้อกำหนด (declaration of compliance) สำหรับสารหรือผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องระบุว่า ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบปัจจุบันและสามารถใช้ได้เฉพาะในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่วางตลาดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เท่านั้น

2.3 วัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจาก salicylic acid (FCM No 121) หรือผงไม้ที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (untreated wood flour) หรือไฟเบอร์ไม้ (fibres from a specific wood species) สามารถวางตลาดครั้งแรกหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ หากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

      2.3.1 มีการยื่นคำร้องขออนุญาตใช้สารดังกล่าวหรือผงไม้ที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (untreated wood flour) หรือไฟเบอร์ไม้ (fibres from a specific wood species)  ต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ตามมาตรา 9 Regulation (EC) No 1935/2004 ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2567

      2.3.2 การใช้สารดังกล่าวหรือผงไม้ที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (untreated wood flour) หรือไฟเบอร์ไม้ (fibres from a specific wood species)  เพื่อใช้ผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกและการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ที่ระบุไว้ในคำร้อง

      2.3.3 ข้อมูลที่ส่งมอบให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตามมาตรา 9(1)(b) Regulation (EC) No 1935/2004 ได้รวมการสำแดงที่ระบุว่า คำร้องดังกล่าวถูกต้องเป็นไปตามวรรค 3 มาตรา 2 ของกฎระเบียบฉบับนี้ และ

      2.3.4 หน่วยงานรับผิดชอบหลักพิจารณาแล้วว่า คำร้องถูกต้อง (valid)  

2.4 วัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากสารดังกล่าว หรือผงไม้ที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (untreated wood flour) หรือไฟเบอร์ไม้ (fibres from a specific wood species)  ที่อยู่ภายใต้คำร้องสามารถใช้ไปจนกว่าผู้ยื่นคำร้องมีการยื่นถอนคำร้องหรือจนกว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะอนุญาตหรือปฏิเสธให้ใช้สาร ผงไม้ หรือไฟเบอร์ไม้ดังกล่าว ตามมาตรา 11 Regulation (EC) No 1935/2004  

2) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากวันที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566)

3) รายละเอียดกฎระเบียบดังกล่าวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1442