free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับร่นระยะเวลาการอนุญาตสารออกฤทธิ์ bispyribac ที่ไม่ต่ออายุใช้งาน

สหภาพยุโรปปรับร่นระยะเวลาการอนุญาตสารออกฤทธิ์ bispyribac ที่ไม่ต่ออายุใช้งาน

Featured Image by Zoe Schaeffer on Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/808 ว่าด้วย การปรับปรุง Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ระยะเวลาการอนุญาตสาร bispyribac ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ใน EU Official Journal L 145/37 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 บริษัทผู้ยื่นคำร้องได้แจ้งต่อคณะกรรมาธิการยุโรป ว่าไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุการใช้สาร bispyribac อีกต่อไป จึงเห็นควรปรับร่นระยะเวลาการอนุญาตให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับวันสิ้นสุดของการอนุญาตเดิม ดังนี้

สารการอนุญาตเดิมการอนุญาตใหม่
    สาร bispyribac 31 กรกฎาคม 2566   31 กรกฎาคม 2565
   

2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0808&from=EN