free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับร่นระยะเวลาการอนุญาตสารออกฤทธิ์ที่ไม่ต่ออายุใช้งาน

สหภาพยุโรปปรับร่นระยะเวลาการอนุญาตสารออกฤทธิ์ที่ไม่ต่ออายุใช้งาน

Featured Image by Raul Gonzalez Escobar on Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/489 ว่าด้วย การปรับปรุง Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ระยะเวลาการอนุญาตสาร flubendiamide สาร L-ascorbic acid สาร spinetoram และสาร spirotetramat ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ใน EU Official Journal L 100/7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เนื่องจาก คณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้รับคำร้องยื่นขออนุญาตขยายระยะเวลาการใช้สารออกฤทธิ์ทั้ง 4 รายการ จึงเห็นควรปรับร่นระยะเวลาการอนุญาตให้สอดคล้องกับวันสิ้นสุดของการอนุญาตเดิม ดังนี้

สารการอนุญาตเดิมการอนุญาตใหม่
สาร spirotetramat31 กรกฎาคม 256730 เมษายน 2567
2. สาร L-ascorbic acid30 กันยายน 256730 มิถุนายน 2567
3. สาร spinetoram30 กันยายน 256730 มิถุนายน 2567
4. สาร flubendiamide30 พฤศจิกายน 256731 สิงหาคม 2567

2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0489&from=EN