free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้ข้อกำหนดสุขอนามัยเฉพาะในการนำเข้าสินค้าอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

สหภาพยุโรปปรับแก้ข้อกำหนดสุขอนามัยเฉพาะในการนำเข้าสินค้าอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

pile of fish
Photo by mali maeder on Pexels.com

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2258 ว่าด้วย การปรับแก้ภาคผนวก III Regulation (EC) No 853/2004 เกี่ยวกับข้อกำหนดสุขอนามัยเฉพาะสำหรับสินค้าอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เกี่ยวกับสินค้าประมง (fishery products) ไข่ (eggs) และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ขั้นสูง (certain highly refined products) และปรับแก้ Commission Delegated Regulation (EU) 2019/624 เกี่ยวกับหอยสองฝาบางชนิด ใน EU Official Journal L 299/5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  •  ปรับแก้ภาคผนวก III Regulation (EC) No 853/2004 ตามภาคผนวก Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2258 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
  • ปรับแก้  Section II   Chapter VI  ข้อ 7  กำหนดให้สัตว์ปีกที่จะส่งไปยังโรงเชือดหรือโรงชำแหละต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน Chapter II ภาคผนวก IV Implementing Regulation (EU) 2020/2235
  • ปรับแก้ Chapter IX  และ Chapter X Section VII ภาคผนวก III Regulation (EC) No 853/2004  กำหนดให้อนุโลมเอไคโนเดิร์ม (ดาวทะเล เม่นทะเล และปลิงทะเล เป็นต้น) ที่ไม่ใช่สัตว์น้ำประเภทกรองอาหารจากมวลน้ำ (filter feeders) ไม่ต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการจัดประเภท (outside classified production areas) เพื่อให้สอดคล้องกับ Regulation (EU) 2021/1756 ที่อนุโลมประเด็นเดียวกัน
  • เพิ่มการอนุญาตให้ใช้เทคนิค  « superchilling »  ในการขนส่งสินค้าประมงสด (fresh fishery products) ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่ EFSA ให้การยอมรับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
  • อนุญาตให้ขนส่งสินค้าประมงสดประเภททั้งตัว  (whole)   หรือประเภทที่ได้รับการนำไส้ออกแล้ว (gutted) ในน้ำเย็น (cooled water) ภายหลังจากที่เดินทางมาถึงโรงงานแห่งแรกบนบก (on land) โดยการขนส่งต้องใช้กล่องโพลีเอทิลีนที่มีความหนา 3 ชั้น (three-layered polyethylene) ที่มีน้ำและน้ำแข็ง
  • อนุญาตให้ขนส่งสินค้าประมงด้วยเทคนิค  « superchilling »  ในกล่องที่ไม่ได้บรรจุน้ำแข็ง โดยกำหนดให้บนกล่องต้องระบุข้อความว่า « บรรจุสินค้าประมงด้วยเทคนิคซุปเปอร์ชิลลิ่ง (superchilled fishery products) » และรักษาอุณหภูมิเนื้อในของสินค้าที่ระดับ -0,5 °C ถึง -2 °C (องศาเซลเซียส) โดยการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าจะต้องไม่นานเกินกว่า 5 วัน
  • ปรับแก้ Chapter I Section X ภาคผนวก III Regulation (EC) No 853/2004 อนุญาตให้ขยายช่วงอายุการเก็บรักษา/วันหมดอายุ (Date of minimum durability) ของไข่ไก่สด จากเดิม 21 วัน  เป็น 28 วัน นับจากวันที่ไข่ (after laying)
  • ปรับแก้  Section XVI  ภาคผนวก III  Regulation (EC) No 853/2004 กำหนดให้อนุพันธ์ไขมัน (fat derivatives) บางประเภท  อาทิ คอเลสเตอรอล  และวิตามิน D3  รวมถึงสารแต่งกลิ่นที่ทำจากสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ (flavourings derived from products of animal origin) ให้อยู่ภายใต้สินค้าประเภทที่ได้รับการทำให้บริสุทธิ์ขั้นสูง (highly refined products)
  •  ปรับแก้ Delegated Regulation (EU) 2019/624 กำหนดให้การตรวจสอบควบคุมอย่างเป็นทางการ  (official control)  ที่กระทำ  ณ  ตลาดประมูลปลา  ศูนย์กระจายสินค้าประมง และโรงงานแปรรูป ในหอยเชลล์ หอยทะเลฝาเดียว และเอไคโนเดิร์มที่ไม่ใช่สัตว์น้ำประเภทกรองอาหารจากมวลน้ำ (filter feeders) ไม่จำเป็นต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการจัดประเภท ตามมาตรา 18(6) Regulation (EU) 2017/625 อย่างไรก็ดี การตรวจสอบจะมุ่งเน้นเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยของหอยสองฝาตามที่กำหนดใน Chapter V Section VII ภาคผนวก III Regulation (EC) No 853/2004 และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหอยเชลล์ หอยทะเลฝาเดียว และเอไคโนเดิร์มที่ไม่ใช่สัตว์น้ำประเภทกรองอาหารจากมวลน้ำ (filter feeders) ที่ไม่ได้มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการจัดประเภท (outside classified production areas) ตาม Chapter IX Section VII ภาคผนวก III Regulation (EC) No 853/2004
  •  กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2258&from=EN